Dạng 3. Xét các ion có tồn tại được trong 1 dung dịch hay không?

Bài tập có hướng dẫn giải

Câu 1. Các ion trong dãy sau đây có tồn tại được trong cùng 1 dung dịch hay không (giải thích):

a) \( {{K}^{+}},F{{e}^{2+}},C{{l}^{-}},O{{H}^{-}} \).

b)  \( N{{a}^{+}},B{{a}^{2+}},NO_{3}^{-},SO_{4}^{2-} \).

c) \( N{{a}^{+}},F{{e}^{3+}},C{{l}^{-}},SO_{4}^{2-} \).

d)  \( HCO_{3}^{-},{{H}^{+}},NO_{3}^{-},{{K}^{+}} \).

e) \( M{{g}^{2+}},SO_{4}^{2-},N{{a}^{+}},CO_{3}^{2-} \).

f)  \( C{{u}^{2+}},NH_{4}^{+},{{S}^{2-}},C{{l}^{-}} \).

Hướng dẫn giải:

a) Do có phản ứng: \( F{{e}^{2-}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{2}}\downarrow \) (trắng xanh) nên 4 ion trên không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

b) Do có phản ứng: \( B{{a}^{2+}}+SO_{4}^{2-}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow \) (trắng) nên 4 ion trên không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

c) Vì không có sự kết hợp của 1 số ion tạo ra chất kết tủa, chất khí hoặc chất điện li yếu nên chúng có thể tồn tại trong 1 dung dịch.

d) Do có phản ứng: \( HCO_{3}^{-}+{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}C{{O}_{2}}\uparrow +{{H}_{2}}O \) nên 4 ion trên không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

e) Do có phản ứng: \( M{{g}^{2+}}+CO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}MgC{{O}_{3}}\downarrow \) (trắng) nên 4 ion không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

f) Do có phản ứng: \( C{{u}^{2+}}+{{S}^{2-}}\xrightarrow{{}}CuS\downarrow \) (đen) nên 4 ion trên không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch.

Câu 2. (KD – 2004) 

Hướng dẫn giải:

Ta có (*)

Câu 3. Giải phương trình: 

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Câu 4. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 5. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách luyện thi do Trung tâm phát hành!


error: Content is protected !!
Menu