Dạng 2. Viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn

Bài tập có hướng dẫn giải

Câu 1. Trộn lẫn những cặp dung dịch sau đây, cho biết trường hợp nào có phản ứng xảy ra hoàn toàn, viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ và rút gọn của phản ứng đó:

a) CaCl2 + AgNO3.

b) KNO3 + Ba(OH)2.

c) Fe2(SO4)3 + KOH.

d) Na2SO3 + HCl

e) BaCl2 + H2SO4.

f) Al(NO3)3 + CuSO4.

g) FeS + HCl.

h) Al(OH)3 + NaOH.

Hướng dẫn giải:

a) \( CaC{{l}_{2}}+2AgN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}2AgCl\downarrow +Ca{{(N{{O}_{3}})}_{2}} \).

 \( C{{a}^{2+}}+2C{{l}^{-}}+2A{{g}^{+}}+2NO_{3}^{-}\xrightarrow{{}}2AgCl\downarrow +C{{a}^{2+}}+2NO_{3}^{-} \).

 \( A{{g}^{+}}+C{{l}^{-}}\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow \) .

b) \(KN{{O}_{3}}+Ba{{(OH)}_{2}}\xrightarrow{{}}\) không phản ứng vì không tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.

c) \( F{{e}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}}+6KOH\xrightarrow{{}}2Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow +3{{K}_{2}}S{{O}_{4}} \).

 \( 2F{{e}^{3+}}+3SO_{4}^{2-}+6{{K}^{+}}+6O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}2Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow +6{{K}^{+}}+3SO_{4}^{2-} \).

 \( F{{e}^{3+}}+3O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow \) .

d) \( N{{a}_{2}}S{{O}_{3}}+2HCl\xrightarrow{{}}2NaCl+S{{O}_{2}}\uparrow +{{H}_{2}}O \).

 \( 2N{{a}^{+}}+SO_{3}^{2-}+2{{H}^{+}}+2C{{l}^{-}}\xrightarrow{{}}2N{{a}^{+}}+2C{{l}^{-}}+{{H}_{2}}O+S{{O}_{2}}\uparrow \) .

 \(   SO_{3}^{2-}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}S{{O}_{2}}\uparrow +{{H}_{2}}O \)

e) \( BaC{{l}_{2}}+{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow +2HCl \)

 \( B{{a}^{2+}}+2C{{l}^{-}}+2{{H}^{+}}+SO_{4}^{2-}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow +2{{H}^{+}}+2C{{l}^{-}} \)

 \( B{{a}^{2+}}+SO_{4}^{2-}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow \) .

f) \( Al{{(N{{O}_{3}})}_{3}}+CuS{{O}_{4}}\xrightarrow{{}} \) Không phản ứng vì không tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.

g) \( FeS\downarrow +2HCl\xrightarrow{{}}FeC{{l}_{2}}+{{H}_{2}}S\uparrow \) .

 \( FeS\downarrow +2{{H}^{+}}+2C{{l}^{-}}\xrightarrow{{}}F{{e}^{2+}}+2C{{l}^{-}}+{{H}_{2}}S\uparrow \) .

 \( FeS\downarrow +2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}F{{e}^{2+}}+{{H}_{2}}S\uparrow \) .

h) \( Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +NaOH\xrightarrow{{}}NaAl{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O \).

 \( Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +N{{a}^{+}}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}N{{a}^{+}}+AlO_{2}^{-}+2{{H}_{2}}O \).

 \( Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}AlO_{2}^{-}+2{{H}_{2}}O \).

Câu 2. Trường hợp nào xảy ra phản ứng khi trộn lẫn từng cặp dung dịch sau. Viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử và dạng ion rút gọn.

a) KNO3 + Al2(SO4)3;

b) K2CO3 + HNO3.

c) H2SO4 + Ca(HCO3)2;

d) Ba(OH)2 + NaNO3.

e) Ba(HSO3)2 + HBr;

f) HCl + K2

g) Na2SO4 + Ba(HCO3)2;

h) NaHCO3 + NaOH.

i) NaHCO3 + KOH;

j) Ba(HCO3)2 + NaOH.

k) Ba(OH)2 + KHCO3;

l) Fe(OH)3 + HNO3.

m) Zn(OH)2 + HCl;

n) Zn(OH)2 + NaOH.

Hướng dẫn giải:

a) KNO3 + Al2(SO4)3 \(\xcancel{\xrightarrow{{}}}\) Không phản ứng vì không tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.

b) \( {{K}_{2}}C{{O}_{3}}+2HN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}2KN{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \) .

 \( CO_{3}^{2-}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \) .

c) \( {{H}_{2}}S{{O}_{4}}+Ca{{(HC{{O}_{3}})}_{2}}\xrightarrow{{}}CaS{{O}_{4}}\downarrow +2{{H}_{2}}O+2C{{O}_{2}}\uparrow \) .

 \( 2{{H}^{+}}+SO_{4}^{2-}+C{{a}^{2+}}+2HCO_{3}^{-}\xrightarrow{{}}CaS{{O}_{4}}\downarrow +2{{H}_{2}}O+2C{{O}_{2}}\uparrow \) .

d) \( Ba{{(OH)}_{2}}+NaN{{O}_{3}}\xcancel{\xrightarrow{{}}} \) Không phản ứng vì không tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.

e) \( Ba{{(HS{{O}_{3}})}_{2}}+2HBr\xrightarrow{{}}BaB{{r}_{2}}+2{{H}_{2}}O+2S{{O}_{2}}\uparrow \) .

 \( HSO_{3}^{-}+{{H}^{+}}\to {{H}_{2}}O+S{{O}_{2}}\uparrow \)

f) \( 2HCl+{{K}_{2}}S\xrightarrow{{}}2KCl+{{H}_{2}}S\uparrow \)

 \( 2{{H}^{+}}+{{S}^{2-}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}S\uparrow \) .

g) \( N{{a}_{2}}S{{O}_{4}}+Ba{{(HC{{O}_{3}})}_{2}}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow +2NaHC{{O}_{3}} \).

 \( SO_{4}^{2-}+B{{a}^{2+}}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow \) .

h) \( NaHC{{O}_{3}}+NaOH\xrightarrow{{}}N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O \)

 \( HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O \)

i) \( NaHC{{O}_{3}}+2KOH\xrightarrow{{}}NaOH+{{K}_{2}}C{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O \)

 \( HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O \)

j) \( Ba{{(HC{{O}_{3}})}_{2}}+2NaOH\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\downarrow +N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( B{{a}^{2+}}+2HCO_{3}^{-}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\downarrow +CO_{3}^{2-}+2{{H}_{2}}O \)

k) \( Ba{{(OH)}_{2}}+KHC{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\downarrow +KOH+{{H}_{2}}O \)

 \( B{{a}^{2+}}+O{{H}^{-}}+HCO_{3}^{-}\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\downarrow +{{H}_{2}}O \)

l) \( Fe{{(OH)}_{3}}+3HN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}Fe{{(N{{O}_{3}})}_{3}}+3{{H}_{2}}O \)

 \( Fe{{(OH)}_{3}}+3{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}F{{e}^{3+}}+3{{H}_{2}}O \)

m) \( Zn{{(OH)}_{2}}+2HCl\xrightarrow{{}}ZnC{{l}_{2}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( Zn{{(OH)}_{2}}+{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}Z{{n}^{2+}}+2{{H}_{2}}O \)

n) \( Zn{{(OH)}_{2}}\downarrow +2NaOH\xrightarrow{{}}N{{a}_{2}}Zn{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( Zn{{(OH)}_{2}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}ZnO_{2}^{2-}+2{{H}_{2}}O \)

Câu 3. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau đây:

a) \( MgC{{l}_{2}}\begin{matrix} {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}\xrightarrow{{}}MgC{{O}_{3}}\downarrow \begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}? \)

b) \( C{{a}_{3}}{{(P{{O}_{4}})}_{2}}\begin{matrix} {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}\xrightarrow{{}}\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}  {} & {}  \\\end{matrix}CaS{{O}_{4}} \)

c) \( ?\begin{matrix} {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}KOH\xrightarrow{{}}\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}Fe{{(OH)}_{3}} \)

d) \( ?\begin{matrix} {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}  {} & {}  \\\end{matrix}{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}+C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O \)

e) \( CaC{{l}_{2}}\begin{matrix} {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}\xrightarrow{{}}C{{a}_{3}}{{(P{{O}_{4}})}_{2}}\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}? \)

f) \( Ba{{(HC{{O}_{3}})}_{2}}\begin{matrix} {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}  {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}? \)

g) \( Ba{{(HC{{O}_{3}})}_{2}}\begin{matrix} {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}  {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}? \)

h) \(?\begin{matrix} {} & {} \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}NaHS\xrightarrow{{}}\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}?\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}+\begin{matrix}   {} & {}  \\\end{matrix}NaCl\)

Hướng dẫn giải:

a) \( MgC{{l}_{2}}+N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}MgC{{O}_{3}}\downarrow +2NaCl \)

 \( M{{g}^{2+}}+CO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}MgC{{O}_{3}}\downarrow \)

b) \( C{{a}_{3}}{{(P{{O}_{4}})}_{2}}+3{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}2{{H}_{3}}P{{O}_{4}}+3CaS{{O}_{4}}\downarrow \)

 \( C{{a}_{3}}{{(P{{O}_{4}})}_{2}}+6{{H}^{+}}+3SO_{4}^{2-}\xrightarrow{{}}2{{H}_{3}}P{{O}_{4}}+3CaS{{O}_{4}}\downarrow \)

c) \( FeC{{l}_{3}}+3KOH\xrightarrow{{}}3KCl+Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow \)

 \( F{{e}^{3+}}+3O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow  \)

d) \( N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}N{{a}_{2}}S{{O}_{4}}+C{{O}_{2}}\uparrow +{{H}_{2}}O \)

 \( CO_{3}^{2-}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}C{{O}_{2}}\uparrow +{{H}_{2}}O \)

e) \( 3CaC{{l}_{2}}+2N{{a}_{3}}P{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}C{{a}_{3}}{{(P{{O}_{4}})}_{2}}\downarrow +6NaCl \)

 \( 3C{{a}^{2+}}+2PO_{4}^{3-}\xrightarrow{{}}C{{a}_{3}}{{(P{{O}_{4}})}_{2}}\downarrow \)

f) \( Ba{{(HC{{O}_{3}})}_{2}}+Ba{{(OH)}_{2}}\xrightarrow{{}}2BaC{{O}_{3}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( B{{a}^{2+}}+HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\downarrow +{{H}_{2}}O \)

g) \( Ba{{(HC{{O}_{3}})}_{2}}+2NaOH\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\downarrow +N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( B{{a}^{2+}}+2HCO_{3}^{-}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\downarrow +CO_{3}^{2-}+2{{H}_{2}}O \)

h) \( HCl+NaHS\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}S\uparrow +NaCl \)

 \( {{H}^{+}}+H{{S}^{-}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}S\uparrow \)

Câu 4. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng cho như sau:

a) \( F{{e}^{3+}}+….\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow \)         

b)  \( C{{u}^{2+}}+….\xrightarrow{{}}CuS\downarrow  \)

c) \( ZnC{{l}_{2}}+NaOH\xrightarrow{{}} \)

d) \( N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+HN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}} \)

e) \( KHC{{O}_{3}}+KOH\xrightarrow{{}} \)

f)  \( {{S}^{2-}}+….\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}S\uparrow \)

Hướng dẫn giải:

a) \( FeC{{l}_{3}}+3KOH\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow +3KCl \)

 \( F{{e}^{3+}}+3O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow \)              

b) \( CuS{{O}_{4}}+N{{a}_{2}}S\xrightarrow{{}}CuS\downarrow +N{{a}_{2}}S{{O}_{4}} \)

 \( C{{u}^{2+}}+{{S}^{2-}}\xrightarrow{{}}CuS\downarrow \)

c) \( ZnC{{l}_{2}}+NaOH\xrightarrow{{}}Zn{{(OH)}_{2}}+2NaCl \)

 \( ZnC{{l}_{2}}+4NaO{{H}_{\text{d}}}\xrightarrow{{}}N{{a}_{2}}Zn{{O}_{2}}+2NaCl+2{{H}_{2}}O \)

 \( Z{{n}^{2+}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Zn{{(OH)}_{2}}\downarrow \)

 \( Z{{n}^{2+}}+4O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}ZnO_{2}^{2-}+2{{H}_{2}}O \)

d) \( N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+HN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}2NaN{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \)

 \( CO_{3}^{2-}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \)

e) \( KHC{{O}_{3}}+KOH\xrightarrow{{}}{{K}_{2}}C{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O \)

 \( HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O \)

f) \( N{{a}_{2}}S+2HCl\xrightarrow{{}}2NaCl+{{H}_{2}}S\uparrow \)

 \( {{S}^{2-}}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}S\uparrow \)

Câu 5. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng cho như sau:

a) \( A{{g}^{+}}+….\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow \)

b)  \( CO_{3}^{2-}+….\xrightarrow{{}}C{{O}_{2}}+…. \)

c) \( Mg{{(N{{O}_{3}})}_{2}}+NaOH\xrightarrow{{}} \)

d) FeS + H2SO4 loãng  \( \xrightarrow{{}} \)

e) \( Ca{{(HC{{O}_{3}})}_{2}}+KOH\xrightarrow{{}} \)

f)  \( Zn{{(OH)}_{2}}+NaOH\xrightarrow{{}} \)

g)  \( {{H}^{+}}+….\xrightarrow{{}}C{{H}_{3}}COOH \)         

h)  \( Al{{(OH)}_{3}}+NaOH\xrightarrow{{}} \)

Hướng dẫn giải:

a) \( AgN{{O}_{3}}+NaCl\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow +NaN{{O}_{3}} \)

 \( A{{g}^{+}}+C{{l}^{-}}\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow \)                    

b) \( {{K}_{2}}C{{O}_{3}}+{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}{{K}_{2}}S{{O}_{4}}+{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \)

 \( CO_{3}^{2-}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O \)

c) \( Mg{{(N{{O}_{3}})}_{2}}+2NaOH\xrightarrow{{}}Mg{{(OH)}_{2}}\downarrow +2NaN{{O}_{3}} \)

 \( M{{g}^{2+}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Mg{{(OH)}_{2}}\downarrow \)

d) FeS + H2SO4 loãng \( \xrightarrow{{}} \) \( FeS{{O}_{4}}+{{H}_{2}}S\uparrow \)

 \( FeS\downarrow +2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}F{{e}^{2+}}+{{H}_{2}}S\uparrow \)

e) \( Ca{{(HC{{O}_{3}})}_{2}}+2KOH\xrightarrow{{}}CaC{{O}_{3}}\downarrow +{{K}_{2}}C{{O}_{3}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( C{{a}^{2+}}+2HCO_{3}^{-}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CaC{{O}_{3}}\downarrow +CO_{3}^{2-}+2{{H}_{2}}O \)

f) \( Zn{{(OH)}_{2}}+2NaOH\xrightarrow{{}}N{{a}_{2}}Zn{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( Zn{{(OH)}_{2}}\downarrow +2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}ZnO_{2}^{2-}+2{{H}_{2}}O \)

g) \( HCl+C{{H}_{3}}COONa\xrightarrow{{}}NaCl+C{{H}_{3}}COOH \)

 \( {{H}^{+}}+C{{H}_{3}}CO{{O}^{-}}\xrightarrow{{}}C{{H}_{3}}COOH \)             

h) \( Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +NaOH\xrightarrow{{}}NaAl{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}AlO_{2}^{-}+2{{H}_{2}}O \)

Câu 6. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng sau:

a) BaCl2 + (NH4)2SO4.

b) CaCO3 + H2SO4.

c) Al(OH)3 + HNO3.

d) Al(OH)3 + Ba(OH)2.

e) CuSO4 + Na2S.

f) Pb(NO3)2 + K2S.

g) Zn(OH)2 + HCl.              

h) Zn(OH)2 + KOH.

Hướng dẫn giải:

a) \( BaC{{l}_{2}}+{{(N{{H}_{4}})}_{2}}S{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow +2N{{H}_{4}}Cl \).

 \( B{{a}^{2+}}+SO_{4}^{2-}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow \)

b) \( CaC{{O}_{3}}\downarrow +{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}CaS{{O}_{4}}\downarrow +{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \)

 \( CaC{{O}_{3}}+2{{H}^{+}}+SO_{4}^{2-}\xrightarrow{{}}CaS{{O}_{4}}\downarrow +{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \)

c) \( Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +3HN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}Al{{(N{{O}_{3}})}_{3}}+3{{H}_{2}}O \)

 \( Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +3{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}A{{l}^{3+}}+3{{H}_{2}}O \)

d) \( 2Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +Ba{{(OH)}_{2}}\xrightarrow{{}}Ba{{(Al{{O}_{2}})}_{2}}+4{{H}_{2}}O \)

 \( 2Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}AlO_{2}^{-}+2{{H}_{2}}O \)

e) \( CuS{{O}_{4}}+N{{a}_{2}}S\xrightarrow{{}}CuS\downarrow +N{{a}_{2}}S{{O}_{4}} \)

 \( C{{u}^{2+}}+{{S}^{2-}}\xrightarrow{{}}CuS\downarrow \)

f) \( Pb{{(N{{O}_{3}})}_{2}}+{{K}_{2}}S\xrightarrow{{}}PbS\downarrow +2KN{{O}_{3}} \)

 \( P{{b}^{2+}}+{{S}^{2-}}\xrightarrow{{}}PbS\downarrow \)

g) \( Zn{{(OH)}_{2}}\downarrow +2HCl\xrightarrow{{}}ZnC{{l}_{2}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( Zn{{(OH)}_{2}}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}Z{{n}^{2+}}+{{H}_{2}}O \)

h) \( Zn{{(OH)}_{2}}\downarrow +2KOH\xrightarrow{{}}{{K}_{2}}Zn{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( Zn{{(OH)}_{2}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}ZnO_{2}^{2-}+2{{H}_{2}}O \)

Câu 7. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng sau:

a) AgNO3 + KCl

b) NaHCO3 + HCl

c) NaHCO3 + NaOH

d) K2SO3 + HCl

e) NH4Cl + NaOH

f) Na3PO4 + AgNO3

g) CH3COOH + NaOH

h) CH3COONa + HCl.

i) FeSO4 + NaOH

j) Fe(NO3)3 + KOH.

k) Be(OH)2 + NaOH           

l) Cr(OH)3 + NaOH.

Hướng dẫn giải:

a) \( AgN{{O}_{3}}+KCl\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow +KN{{O}_{3}} \)

 \( A{{g}^{+}}+C{{l}^{-}}\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow  \)

b) \( NaHC{{O}_{3}}+HCl\xrightarrow{{}}NaCl+{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \)

 \( HCO_{3}^{-}+{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow  \)

c) \( NaHC{{O}_{3}}+NaOH\xrightarrow{{}}N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O \)

 \( HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O \)

d) \( {{K}_{2}}S{{O}_{3}}+2HCl\xrightarrow{{}}2KCl+{{H}_{2}}O+S{{O}_{2}}\uparrow \)

 \( SO_{3}^{2-}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}O+S{{O}_{2}}\uparrow \)

e) \(N{{H}_{4}}Cl+NaOH\xrightarrow{{}}NaCl+N{{H}_{3}}\uparrow +{{H}_{2}}O\)

 \( NH_{4}^{+}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}N{{H}_{3}}\uparrow +{{H}_{2}}O \)

f) \( N{{a}_{3}}P{{O}_{4}}+3AgN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}A{{g}_{3}}P{{O}_{4}}\downarrow +3NaN{{O}_{3}} \)

 \( 3A{{g}^{+}}+PO_{4}^{3-}\xrightarrow{{}}A{{g}_{3}}P{{O}_{4}}\downarrow \)

g) \( C{{H}_{3}}COOH+NaOH\xrightarrow{{}}C{{H}_{3}}COONa+{{H}_{2}}O \)

 \( C{{H}_{3}}COOH+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}C{{H}_{3}}CO{{O}^{-}}+{{H}_{2}}O \)

h) \( C{{H}_{3}}COONa+HCl\xrightarrow{{}}C{{H}_{3}}COOH+NaCl \)

 \( C{{H}_{3}}CO{{O}^{-}}+{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}C{{H}_{3}}COOH \)

i) \( FeS{{O}_{4}}+2NaOH\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{2}}\downarrow +N{{a}_{2}}S{{O}_{4}} \)

 \( F{{e}^{2+}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{2}}\downarrow \)

j) \( Fe{{(N{{O}_{3}})}_{3}}+3KOH\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow +3KN{{O}_{3}} \)

 \( F{{e}^{3+}}+3O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow \)

k) \( Be{{(OH)}_{2}}\downarrow +2NaOH\xrightarrow{{{t}^{O}}}N{{a}_{2}}Be{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( Be{{(OH)}_{2}}\downarrow +2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{{t}^{O}}}BeO_{2}^{2-}+2{{H}_{2}}O \)

l) \( Cr{{(OH)}_{3}}\downarrow +NaOH\xrightarrow{{{t}^{O}}}NaCr{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O \)

 \( Cr{{(OH)}_{3}}\downarrow +O{{H}^{-}}\xrightarrow{{{t}^{O}}}CrO_{2}^{-}+2{{H}_{2}}O \)

Câu 8. Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng sau:

a) \( Pb{{(N{{O}_{3}})}_{2}}+….\xrightarrow{{}}PbC{{l}_{2}}+….\)

b) \( FeS+….\xrightarrow{{}}….+{{H}_{2}}S \)

c) \( FeC{{l}_{3}}+….\xrightarrow{{}}Fe{{(N{{O}_{3}})}_{3}}+…. \)

d)  \( Fe{{(N{{O}_{3}})}_{3}}+….\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{3}}+…. \)

e) \(N{{H}_{4}}Cl+….\xrightarrow{{}}N{{H}_{4}}N{{O}_{3}}+….\)

f) \( {{(N{{H}_{4}})}_{2}}S{{O}_{4}}+….\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}+…. \)

Hướng dẫn giải:

a) \( Pb{{(N{{O}_{3}})}_{2}}+2NaCl\xrightarrow{{}}PbC{{l}_{2}}\downarrow +2NaN{{O}_{3}} \)

 \( Pb{{(N{{O}_{3}})}_{2}}+2C{{l}^{-}}\xrightarrow{{}}PbC{{l}_{2}}\downarrow \)

b) \( FeS\downarrow +2HCl\xrightarrow{{}}FeC{{l}_{2}}+{{H}_{2}}S\uparrow \)

 \( FeS\downarrow +2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}F{{e}^{2+}}+{{H}_{2}}S\uparrow \)

c) \( FeC{{l}_{3}}+3AgN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}Fe{{(N{{O}_{3}})}_{3}}+3AgCl\downarrow \)          

 \( A{{g}^{+}}+C{{l}^{-}}\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow \)

d) \( Fe{{(N{{O}_{3}})}_{3}}+3KOH\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{3}}+3KN{{O}_{3}} \)

 \( F{{e}^{3+}}+3O{{H}^{-}}\to Fe{{(OH)}_{3}}\downarrow \)

e) \(N{{H}_{4}}Cl+AgN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}N{{H}_{4}}N{{O}_{3}}+AgCl\downarrow \)

 \( A{{g}^{+}}+C{{l}^{-}}\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow \)

f) \( {{(N{{H}_{4}})}_{2}}S{{O}_{4}}+BaC{{l}_{2}}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow +2N{{H}_{4}}Cl \)

 \( B{{a}^{2+}}+SO_{4}^{2-}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}} \)

Câu 9. Hoàn thành phương trình ion rút gọn và phương trình phân tử theo sơ đồ sau:

a) \( A{{g}^{+}}+….\xrightarrow{{}}AgCl \)

b)  \( CO_{3}^{2-}+….\xrightarrow{{}}….+{{H}_{2}}O \)

c) \( M{{g}^{2+}}+….\xrightarrow{{}}Mg{{(OH)}_{2}} \)

d)  \( {{S}^{2-}}+….\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}S \)

e) \( HCO_{3}^{-}+{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}….+…. \)

f)  \( HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}….+…. \)

g)  \( NH_{4}^{+}+….\xrightarrow{{}}N{{H}_{3}}+…. \)         

h)  \( Al{{(OH)}_{3}}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}….+{{H}_{2}}O \)

Hướng dẫn giải:

a) \( A{{g}^{+}}+C{{l}^{-}}\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow \)

 \( AgN{{O}_{3}}+KCl\xrightarrow{{}}AgCl\downarrow +KN{{O}_{3}} \)  

b) \( CO_{3}^{2-}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O \)

 \( N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+2HCl\xrightarrow{{}}2NaCl+{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \)

c) \( M{{g}^{2+}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Mg{{(OH)}_{2}}\downarrow \)

 \( MgC{{l}_{2}}+2NaOH\xrightarrow{{}}Mg{{(OH)}_{2}}\downarrow +2NaCl \)             

d) \( {{S}^{2-}}+2{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}S\uparrow \)

 \( N{{a}_{2}}S+2HCl\xrightarrow{{}}2NaCl+{{H}_{2}}S\uparrow \)

e) \( HCO_{3}^{-}+{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \)

 \( NaHC{{O}_{3}}+HCl\xrightarrow{{}}NaCl+{{H}_{2}}O+C{{O}_{2}}\uparrow \)           

f) \( HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O \)

 \( NaHC{{O}_{3}}+NaOH\xrightarrow{{}}N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O \)

g) \( NH_{4}^{+}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}N{{H}_{3}}+{{H}_{2}}O \)

\(N{{H}_{4}}Cl+NaOH\xrightarrow{{}}NaCl+N{{H}_{3}}+{{H}_{2}}O\)

h) \( Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}AlO_{2}^{-}+{{H}_{2}}O \)

 \( Al{{(OH)}_{3}}\downarrow +NaOH\xrightarrow{{}}NaAl{{O}_{2}}+2{{H}_{2}}O \)

Câu 10. Dung dịch X có chứa các ion: \( {{K}^{+}},NH_{4}^{+},HCO_{3}^{-},HSO_{3}^{-},SO_{3}^{2-} \) và  \( C{{l}^{-}} \). Viết phương trình phản ứng xảy ra dưới dạng ion khi:

a) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2.

b) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2.

Hướng dẫn giải:

a) \( B{{a}^{2+}}+SO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{3}}\downarrow \)

b) \( NH_{4}^{+}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}N{{H}_{3}}+{{H}_{2}}O \)

 \( HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O \)

 \( B{{a}^{2+}}+CO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\downarrow \)

 \( HSO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}SO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O \)

 \( B{{a}^{2+}}+SO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{3}}\downarrow \)

Câu 11.Cho những ion sau đây:  \( {{K}^{+}},C{{a}^{2+}},F{{e}^{2+}},N{{a}^{+}},{{H}^{+}},HCO_{3}^{-},C{{l}^{-}},O{{H}^{-}} \) và  \( CO_{3}^{2-} \). Những cặp ion nào piu được với nhau, viết phương trình ion để minh họa.

Hướng dẫn giải:

 \( C{{a}^{2+}}+CO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}CaC{{O}_{3}}\downarrow  \)

 \( F{{e}^{2+}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Fe{{(OH)}_{2}}\downarrow \)

 \( F{{e}^{2+}}+CO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}FeC{{O}_{3}}\downarrow \)

 \( {{H}^{+}}+HCO_{3}^{-}\xrightarrow{{}}C{{O}_{2}}\uparrow +{{H}_{2}}O \)

 \( {{H}^{+}}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}O \)

 \( 2{{H}^{+}}+CO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}C{{O}_{2}}\uparrow +{{H}_{2}}O \)

 \( HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O \)

Câu 12.Cho dung dịch X chứa các ion  \( B{{a}^{2+}},\text{ }HCO_{3}^{-},\text{ }M{{g}^{2+}} \) vào dung dịch Y chứa các ion  \( O{{H}^{-}},\text{ }SO_{4}^{2-},\text{ }CO_{3}^{2-} \). Viết các phương trình ion xảy ra.

Hướng dẫn giải:

\( B{{a}^{2+}}+SO_{4}^{2-}\xrightarrow{{}}BaS{{O}_{4}}\downarrow \)

 \( B{{a}^{2+}}+CO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}BaC{{O}_{3}}\downarrow \)

 \( HCO_{3}^{-}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}CO_{3}^{2-}+{{H}_{2}}O \)

 \( M{{g}^{2+}}+2O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}Mg{{(OH)}_{2}}\downarrow \)

 \( M{{g}^{2+}}+CO_{3}^{2-}\xrightarrow{{}}MgC{{O}_{3}}\downarrow  \)

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách luyện thi do Trung tâm phát hành!


error: Content is protected !!
Menu