C1. Hàm Số Và Các Bài Toán Liên Quan

Danh sách các bài toán!

Bài 1. Tính đơn điệu

Bài 2. Cực trị

Bài 3. Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Bài 4. Tiệm cận

Bài 5. Đồ thị hàm số

Bài 6. Bài toán tương giao - Tiếp tuyến - Điểm đặc biệt thuộc đồ thị

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu