Bài tập Sự điện li - Mức độ Nhận biết

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. Ba(OH)2.           B. H2SO4.                     C. H2O.                             D. Al2(SO4)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. HCl.         B. Na2SO4.           C. NaOH                           D. KCl

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Câu 3. Chất nào dưới đây có \( pH<7 \)?

A. KNO3.           B. NH4Cl.              C. KCl.                              D. K2CO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu

A. CH3COOH.           B. AgCl.               C. HI.                                D. NH4Cl.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Chất điện li yếu là axit yếu, bazơ yếu.

CH3COOH là axit yếu  \( \Rightarrow \)  Chất điện li yếu.

Câu 5. Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

A. HBr.       B. NaOH.             C. CuCl2.                           D. C12H22O11.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

A, B, C đều là chất điện li do có khả năng phân li trong nước.

D không phải chất điện li.

Câu 6. Chất nào sau đây là chất điện li?

A. KCl.              B. CH3CHO.                     C. Cu.                                D. C6H12O6 (glucozơ)

Hướng dẫn giải:

Chọn A

A là chất điện li.

B, C, D không phải là chất điện li.

Câu 7. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. NaCl.         B. HCl.              C. KCl.                              D. NH3.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh NH3.

Câu 8. Dung dịch nào sau đây có \( pH>7 \)?

A. HNO3.            B. KOH.              C. CH3OH.                       D. KCl.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Dung dịch nào sau đây có  \( pH>7 \) nên có môi trường bazơ.

Câu 9. Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh?

A. NaCl, HCl, NaOH.           B. HF, C6H6, KCl.             C. H2S, H2SO4, NaOH.    D. H2S, CaSO4, NaHCO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

A đúng vì đều gồm chất điện li mạnh.

B sai vì cả HF là chất điện li yếu và C6H6 không phải chất điện li.

C sai vì H2S điện li yếu.

D sai vì H2S điện li yếu. 

Câu 10. Axit H3PO4 và HNO3 cùng có phản ứng với nhóm các chất nào sau đây?

A. MgO, KOH, CuSO4, NH3.         B. CuCl2, KOH, Na2CO3, NH3.

C. NaCl, KOH, Na2CO3, NH3.         D. KOH, Na2CO3, NH3, Na2S.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

A sai vì CuSO4 không tác dụng với HNO3.

B sai vì CuCl2 không tác dụng với HNO3.

C sai vì NaCl không phản ứng với cả 2 chất.

D đúng.

Câu 11. Dãy các chất nào sau đây đều là chất không điện ly?

A. H2O, HClO, CH3COOH, Mg(OH)2.        B. CH3COOH, NaOH, HCl và Ba(OH)2.

C. NaOH, NaCl, CaCO3 và HNO3.            D. C2H5OH, C6H12O6 và CH3CHO.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Câu 12. Cho các ion sau: \( CO_{3}^{2-},C{{H}_{3}}CO{{O}^{-}},HSO_{4}^{-},C{{l}^{-}},NO_{3}^{-},{{S}^{2-}},HCO_{3}^{-} \). Hãy cho biết có bao nhiêu ion có khả năng nhận proton?

A. 5.           B. 6.              C. 4.                        D. 3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Những ion có khả năng nhận proton (hay  \( {{H}^{+}} \)) là ion của các gốc axit yếu: \(CO_{3}^{2-},C{{H}_{3}}CO{{O}^{-}},{{S}^{2-}},HCO_{3}^{-}\).

Câu 13. Trong các dung dịch sau, dung dịch nào dẫn điện kém nhất (Giả thiết chúng cùng thuộc nồng độ mol/l)?

A. NaOH.           B. CH3COOH.            C. HCl.                              D. CH3COONa.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Chất dẫn điện kém nhất là chất có khả năng điện li kém nhất (CH3COOH là axit yếu khả năng điện li  \( {{H}^{+}} \) kém).

Câu 14. Cho các dung dịch: NH3, NaOH, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH là pH1, pH2 và pH3. Sự sắp xếp nào đúng?

A. pH1 < pH2 < pH3.         B. pH3 < pH2 < pH1.          C. pH3 < pH1 < pH2.     D. pH1 < pH3 < pH2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Môi trường bazơ có  \( pH>7 \): bazơ càng mạnh thì pH càng lớn.

NH3 có tính bazơ yếu hơn NaOH.

Ba(OH)2 cùng số mol với NaOH nhưng có số mol của  \( O{{H}^{-}} \) gấp đôi nên pH sẽ lớn nhất.

Câu 15. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu?

A. HCl.        B. H2O.            C. NaCl.                     D. NaOH.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Chất điện li mạnh bao gồm các axit mạnh (HCl, HNO3, H2SO4, …) bazơ mạnh (NaOH, KOH, …) muối tan trong nước.

Câu 16. Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3?

A. CaCl2.             B. NaOH.               C. Na2S.                            D. BaSO4.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Câu 17. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol. Dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

A. H2SO4.             B. Al2(SO4)3.               C. Ca(OH)2.                      D. NH4NO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Chất tạo nhiều phần tử tích điện hơn sẽ dẫn điện tốt hơn.

Câu 18. Cho các chất sau: Al, Na2CO3, Al(OH)3, (NH4)2CO3. Số chất trong dãy trên vừa tác dụng được với dung dịch HCl và tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. 3.                  B. 2.                                   C. 4.                                   D. 1.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các chất: Al, Al(OH)3, (NH4)2CO3.

 

Câu 19. Chất nào sau đây vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl:

A. CH3COOH.         B. H2NCH2COOH.          C. CH3CH2NH2.              D. CH3COONa.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Câu 20. Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?

A. dung dịch NaOH.       B. NaCl nóng chảy.           C. Dung dịch NaCl.          D. NaCl khan.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Câu 21. Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:

A. 2.             B. 3.                                   C. 4.                                   D. 1.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

 \( {{n}_{O{{H}^{-}}}}=0,01V;\text{ }{{n}_{{{H}^{+}}}}=0,03V \)

 \( \Rightarrow {{n}_{{{H}^{+}}\text{ d}}}=0,02V\Rightarrow [{{H}^{+}}]=\frac{0,02V}{2V}=0,01\text{ }M \).

\(\Rightarrow pH=-\lg [{{H}^{+}}]=2\).

Câu 22. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. NaOH.          B. HF.              C. CH3COOH.                 D. C2H5OH.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Câu 23. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. NaCl.              B. NaOH.             C. HNO3.                          D. H2SO4.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Câu 24. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl hoà tan trong nước.           B. KOH nóng chảy.

C. KCl rắn, khan.                         D. NaCl nóng chảy.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Câu 25. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. CH3COOH.             B. NaCl.                C. C2H5OH.                      D. H2O.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Ghi nhớ: chất điện li mạnh là các muối tan, axit mạnh, bazơ mạnh.

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách luyện thi do Trung tâm phát hành!


error: Content is protected !!
Menu