Dạng 1. Viết phương trình điện li

Bài tập có hướng dẫn giải

Câu 1. Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước:

a) HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, HClO, CH3COOH, H2S, H2SO3, H2CO3, H3PO4.

b) NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3.

c) NaNO3, CuSO4, Al2(SO4)3, KHCO3, NaH2PO4, CH3

d) Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2.

Hướng dẫn giải:

a)

 \( HCl\xrightarrow{{}}{{H}^{+}}+C{{l}^{-}} \).

 \( HN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}{{H}^{+}}+NO_{3}^{-} \).

 \( {{H}_{2}}S{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}2{{H}^{+}}+SO_{4}^{2-} \).

 \( HCl{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}{{H}^{+}}+ClO_{4}^{-} \).

 \( HClO\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+Cl{{O}^{-}} \).

 \( C{{H}_{3}}COOH\underset{}{\rightleftharpoons}C{{H}_{3}}CO{{O}^{-}}+{{H}^{+}} \).

 \( {{H}_{2}}S\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+H{{S}^{-}};\text{ }H{{S}^{-}}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+{{S}^{2-}} \).

 \( {{H}_{2}}S{{O}_{3}}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+HSO_{3}^{-};\text{ }HSO_{3}^{-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+SO_{3}^{2-} \).

 \( {{H}_{2}}C{{O}_{3}}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+HCO_{3}^{-};\text{ }HCO_{3}^{-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+CO_{3}^{2-} \).

 \( {{H}_{3}}P{{O}_{4}}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+{{H}_{2}}PO_{4}^{-};\text{ }{{H}_{2}}PO_{4}^{-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+HPO_{4}^{2-};\text{ }HPO_{4}^{2-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+PO_{4}^{3-} \).

b)

 \( NaOH\xrightarrow{{}}N{{a}^{+}}+O{{H}^{-}} \).

 \( KOH\xrightarrow{{}}{{K}^{+}}+O{{H}^{-}} \).

 \( Ba{{(OH)}_{2}}\xrightarrow{{}}B{{a}^{2+}}+2O{{H}^{-}} \).

 \( Ca{{(OH)}_{2}}\xrightarrow{{}}C{{a}^{2+}}+2O{{H}^{-}} \)

\(Mg{{(OH)}_{2}},\text{ }Fe{{(OH)}_{3}}\xcancel{\xrightarrow{{}}}\) không điện li

c)

 \( NaN{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}N{{a}^{+}}+NO_{3}^{-} \).

 \( CuS{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}C{{u}^{2+}}+SO_{4}^{2-} \).

 \( A{{l}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}}\xrightarrow{{}}2A{{l}^{3+}}+3SO_{4}^{2-} \).

 \( KHC{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}{{K}^{+}}+HCO_{3}^{-};\text{ }HCO_{3}^{-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+CO_{3}^{2-} \).

 \( Na{{H}_{2}}P{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}N{{a}^{+}}+{{H}_{2}}PO_{4}^{-};\text{ }{{H}_{2}}PO_{4}^{-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+HPO_{4}^{2-};\text{ }HPO_{4}^{2-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+PO_{4}^{3-} \).

 \( C{{H}_{3}}COONa\xrightarrow{{}}C{{H}_{3}}CO{{O}^{-}}+N{{a}^{+}} \)

d)

 \( Al{{(OH)}_{3}}\underset{}{\rightleftharpoons}A{{l}^{3+}}+3O{{H}^{-}} \) (phân li kiểu bazơ).

 \( Al{{(OH)}_{3}}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+AlO_{2}^{-}+{{H}_{2}}O \) (phân li kiểu axit).

 \( Cr{{(OH)}_{3}}\underset{}{\rightleftharpoons}C{{r}^{3+}}+3O{{H}^{-}} \) (phân li kiểu bazơ).

 \( Cr{{(OH)}_{3}}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+CrO_{2}^{-}+{{H}_{2}}O \) (phân li kiểu axit).

 \( Zn{{(OH)}_{2}}\underset{}{\rightleftharpoons}Z{{n}^{2+}}+2O{{H}^{-}} \) (phân li kiểu bazơ).

 \( Zn{{(OH)}_{2}}\underset{}{\rightleftharpoons}2{{H}^{+}}+ZnO_{2}^{2-} \) (phân li kiểu axit).

 \( Sn{{(OH)}_{2}}\underset{}{\rightleftharpoons}S{{n}^{2+}}+2O{{H}^{-}} \) (phân li kiểu bazơ).

 \( Sn{{(OH)}_{2}}\underset{}{\rightleftharpoons}2{{H}^{+}}+SnO_{2}^{2-} \) (phân li kiểu axit).

 \( Pb{{(OH)}_{2}}\underset{}{\rightleftharpoons}P{{b}^{2+}}+2O{{H}^{-}} \) (phân li kiểu bazơ).

 \( Pb{{(OH)}_{2}}\underset{}{\rightleftharpoons}2{{H}^{+}}+PbO_{2}^{2-} \) (phân li kiểu axit).

Câu 2.Viết phương trình điện li cho các chất sau: FeCl3, CuSO4, NaAlO2, Na2ZnO2, KHSO4, (NH4)2HPO4, NaH2PO3.

Hướng dẫn giải:

\( FeC{{l}_{3}}\xrightarrow{{}}F{{e}^{3+}}+3C{{l}^{-}} \).

 \( CuS{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}C{{u}^{2+}}+SO_{4}^{2-} \).

 \( NaAl{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}N{{a}^{+}}+AlO_{2}^{-} \).

 \( N{{a}_{2}}Zn{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}2N{{a}^{+}}+ZnO_{2}^{2-} \).

 \( KHS{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}{{K}^{+}}+HSO_{4}^{-};\text{ }HSO_{4}^{-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+SO_{4}^{2-} \).

\({{(N{{H}_{4}})}_{2}}HP{{O}_{4}}\xrightarrow{{}}2NH_{4}^{+}+HPO_{4}^{2-};\text{ }HPO_{4}^{2-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+PO_{4}^{3-}\).

 \( Na{{H}_{2}}P{{O}_{3}}\xrightarrow{{}}N{{a}^{+}}+{{H}_{2}}PO_{3}^{-};\text{ }{{H}_{2}}PO_{3}^{-}\underset{}{\rightleftharpoons}{{H}^{+}}+HPO_{3}^{2-} \).

Câu 3. Viết công thức hóa học của những chất mà sự điện li cho các ion sau:

a) \( F{{e}^{3+}},SO_{4}^{2-} \).

b)  \( N{{a}^{+}},CO_{3}^{2-} \).          

c)  \( B{{a}^{2+}},ZnO_{2}^{2-} \).      

d)  \( {{K}^{+}},NH_{4}^{+},SO_{4}^{2-} \).

e) \( {{K}^{+}},AlO_{2}^{-} \).

f)  \( {{[Cu{{(N{{H}_{3}})}_{4}}]}^{2+}},O{{H}^{-}} \).

Hướng dẫn giải:

a) \( F{{e}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}} \).

b)  \( N{{a}_{2}}C{{O}_{3}} \).             

c)  \( BaZn{{O}_{2}} \).                              

d)  \( {{K}_{2}}S{{O}_{4}}.{{(N{{H}_{4}})}_{2}}S{{O}_{4}} \).

e)  \( KAl{{O}_{2}} \).         

f)  \( [Cu{{(N{{H}_{3}})}_{4}}]{{(OH)}_{2}} \).

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách luyện thi do Trung tâm phát hành!


error: Content is protected !!
Menu