Tỉ lệ thể tích - Tỉ lệ thể tích trong khối lăng trụ

Dạng 3. Tỉ lệ thể tích trong khối lăng trụ

Câu 1. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 2. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 3. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 4. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 5. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 6. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 7. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 8. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 9. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 10. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 11. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 12. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 13. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 14. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 15. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Câu 16. Giải phương trình

Hướng dẫn giải:

Ta có

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách luyện thi do Trung tâm phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu