Danh mục: Mũ – Logarit

 • Phương trình Logarit đưa về cùng cơ số

  Dạng 1. Phương trình Logarit đưa về cùng cơ số A. Phương pháp giải Phương trình Logarit đưa về cùng cơ số + Nếu  ( a>0,,,ane 1 ):  ( {{log }_{a}}x=bLeftrightarrow x={{a}^{b}},,,,,,,,,,(1) ) + Nếu  ( a>0,,,ane 1 ): ({{log }_{a}}f(x)={{log }_{a}}g(x)Leftrightarrow f(x)=g(x),,,,,,(2)) + Nếu  ( a>0,,,ane 0 ):  ( {{log }_{a}}f(x)=g(x)Leftrightarrow f(x)={{a}^{g(x)}} )  (mũ…

 • Giải phương trình mũ Phương pháp hàm số, đánh giá

  Dạng 4. Giải phương trình mũ bằng Phương pháp hàm số, đánh giá A. Giải phương trình mũ bằng Phương pháp hàm số, đánh giá Thông thường ta sẽ vừa đủ nội dụng các định lí (và các kết quả) sau: + Nếu hàm số y = f(x) đơn điệu một chiều trên D thì…

 • Giải phương trình mũ bằng Phương pháp logarit hóa

  Dạng 3. Giải phương trình mũ bằng Phương pháp logarit hóa A. Giải phương trình mũ bằng Phương pháp logarit hóa + Loại 1: Phương trình  ( {{a}^{f(x)}}=bLeftrightarrow left{ begin{align} & 0<ane 1,,,b>0 \  & f(x)={{log }_{a}}b \ end{align} right. ). + Loại 2: Phương trình:  ( {{a}^{f(x)}}={{b}^{g(x)}}Leftrightarrow {{log }_{a}}{{a}^{f(x)}}={{log }_{a}}{{b}^{f(x)}}Leftrightarrow f(x)=g(x).{{log }_{a}}b ) Hoặc…

 • Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ

  Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ! A. Phương pháp giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ + Loại 1:  ( Pleft( {{a}^{f(x)}} right)=0xrightarrow{PP} ) đặt  ( t={{a}^{f(x)}},,,t>0 ). + Loại 2:  ( alpha .{{a}^{2f(x)}}+beta .{{(a.b)}^{f(x)}}+lambda .{{b}^{2f(x)}}=0xrightarrow{PP} ) Chia hai vế cho  ( {{b}^{2f(x)}} ), rồi đặt  ( t={{left(…

 • Phương trình mũ đưa về cùng cơ số

  Dạng 1. Phương trình mũ đưa về cùng cơ số A. Phương pháp giải Phương trình mũ đưa về cùng cơ số + Nếu  ( a>0,,,ane 1 ) thì  ( {{a}^{f(x)}}={{a}^{g(x)}}Leftrightarrow f(x)=g(x) ). + Nếu a chứa ẩn thì  ( {{a}^{f(x)}}={{a}^{g(x)}}Leftrightarrow (a-1)left[ f(x)-g(x) right]=0Leftrightarrow left[ begin{align}  & a=1 \  & f(x)=g(x) \ end{align} right. ).…

error: Content is protected !!
Menu