Home Toán học Bài 5.4 – Phương pháp logarit hóa để giải phương trình và bất phương trình mũ

Bài 5.4 – Phương pháp logarit hóa để giải phương trình và bất phương trình mũ

by AdminTLH

A. Tóm tắt Phương pháp logarit hóa để giải phương trình và bất phương trình mũ

Ta có thể giải một phương trình có hai vế luôn dương bằng cách lấy logarit hai vế theo cùng một cơ số thích hợp.

Cụ thể:  \( {{a}^{f(x)}}={{b}^{g(x)}}  \) \( \Leftrightarrow {{\log }_{a}}{{a}^{f(x)}}={{\log }_{a}}{{b}^{g(x)}} \)  \( \Leftrightarrow f(x)=g(x).{{\log }_{a}}b \)

Hoặc  \( {{\log }_{b}}{{a}^{f(x)}}={{\log }_{b}}{{b}^{g(x)}} \)  \( \Leftrightarrow f(x).{{\log }_{b}}a=g(x) \)

Hoặc  \( {{\log }_{c}}{{a}^{f(x)}}={{\log }_{c}}{{b}^{g(x)}} \)  \( \Leftrightarrow f(x).{{\log }_{c}}a=g(x).{{\log }_{c}}b \)

Chú ý: Phương pháp logarit hóa tỏ ra rất hiệu lực khi hai vế phương trình có dạng tích các lũy thừa.

B. Các dạng bài tập thường gặp

Phần 1. Phương trình mũ

Ví dụ 1. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 2. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 3. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 4. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 5. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 6. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Phần 2. Bất phương trình mũ

Ví dụ 1. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 2. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 3. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 4. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 5. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ví dụ 6. Cho hai chữ số a và b

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Related Posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!