Home Hóa họcHóa học 12 Bài 2 – Lý thuyết về Đồng đẳng – Đồng phân – Danh pháp của este – lipit

Bài 2 – Lý thuyết về Đồng đẳng – Đồng phân – Danh pháp của este – lipit

by AdminTLH

Lý thuyết về Đồng đẳng - Đồng phân - Danh pháp este - lipit

1. Đồng phân – Đồng đẳng

a) Đồng đẳng

Tùy theo cấu tạo của este (mạch C, nhóm chức, …) mà ta có các dãy đồng đẳng khác nhau. Trong chương trình phổ thông, ta chủ yếu xét dãy đồng đẳng este no, đơn chức, mạch hở, có các đặc điểm sau:

+ Công thức dãy đồng đẳng: CnH2nO2.

+ Khi đốt cháy:  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}={{n}_{C{{O}_{2}}}} \)

Ngoài ra, cũng cần chú ý đến các dãy có công thức dạng CnH2n-2Ox (no, mạch hở, 2 chứ hoặc không no, một nối đôi,đơn chức, mạch hở) khi đốt cháy:  \( {{n}_{{{H}_{2}}O}}<{{n}_{C{{O}_{2}}}} \) và  \( {{n}_{este}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}} \).

b) Đồng phân

Ngoài đồng phân về mạch C, este còn có đồng phân loại nhóm chức với axit.

Este no, đơn chức, mạch hở  CnH2nO2 có công thức nhanh: số đồng phân = 2n-2, với n<5.

2. Danh pháp của este

Tên este = tên gốc hiđrocacbon R’ (gốc ankyl)+ tên gốc axit RCOOH (bỏ tiền tố axit và “ic”) + “at”.

Một số ví dụ:

+ CH3COOCH3: metyl axetat.

+ CH3COOCH=CH2: vinyl axetat

+ CH2=CH-COOCH3: metyl acrylat.

+ CH3COOC6H5: phenyl axetat.

+ C6H5COOCH3: metyl benzoat

+ CH3COOCH2-C6H5: Benzyl axetat.

+ C6H5COOC6H5: phenyl benzoat.

3. Khái niệm và danh pháp của liptit

+ Lipit là những chất hữu cơ có trong tế bào sống. Thành phần của lipit là chất chéo và các chất khác như sáp, steroit, photphorit,… Chất béo là thành phần quan trọng nhất, đó là trieste của glixerit với các axit béo.

+ Axit béo là các axit cacboxylic có đặc điểm sau:

– Đơn chức (gọi là axit monocacboxylic), có nhiều cacbon.

– Có số chẵn nguyên tử cacbon

– mạch cacbon không phân nhánh.

Các axit béo thường gặp nhất là

+ Danh pháp của các chất béo đơn giản (có các gốc axit giống nhau) được gọi theo công thức: “tri” + tên gốc axyl của axit béo

Tên gốc axyl được gọi từ tên axit theo quy tắc:

– Bỏ tiền tố “axit”

– Đổi đuôi “ic” thành “in”.                   

        

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Related Posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!